Sunday, November 28, 2010

Earth

"....Medhini Devi Vasundhara Syadh Vasudha Devi Vasavi..."